Adatkezelési tájékoztató

1. Összefoglaló

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 20.§ (1) bekezdése, valamint az Európai Általános Adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a R-Print Kft. (a továbbiakban: rprint) tájékoztatja az Érintettet a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelések során a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról, a kötelező adatvédelmi szabályokról, elvekről, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre, valamint arról, hogy milyen jogok állnak rendelkezésére jogai és érdekei védelme érdekében.

.

2. Mire használjuk az adatait?

a) Kapcsolatfelvétel céljából, amennyiben mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. b) Hírlevél küldésére, amennyiben Ön feliratkozik.
c) Vásárlói értékelések, illetve fényképek felhasználása céljából, amennyiben részt vesz nyereményjátékban vagy véleményezni kívánja a megvásárolt terméket.
d) Nyereményjáték során, amennyiben részt vesz azon.
e) A Honlap alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a Honlap látogatása során keletkező sütik, amennyiben jóváhagyja a sütik kezelését.
f) Amennyiben vásárol webshopunkon, a termék házhozszállítása és a számla kiállítása céljából.
g) Üzletben, személyesen történő vásárláskor számla kiállítása céljából.
h) Üzletben személyesen történő termék megrendelés kapcsán, értesítés, kapcsolattartás céljából.
i) A hűségprogram előnyeinek nyújtása céljából, amennyiben csatlakozik a programhoz.
j) Vásárlói adatok kezelése, riportok és statisztikák képzése céljából az ügyfél adatbázis rendszerben, amennyiben Ön regisztrál, mint vásárló a Honlapon.
k) Amennyiben javítás, szervíz szükségessége merül fel, kapcsolattartás céljából.
l) Amennyiben panaszkezelésre, reklamációra kerül sor, a panasz dokumentációjának céljából.
m) Amennyiben vámmentes vásárlás történik, a Tax Free űrlap kitöltése céljából.
n) A cég által meghirdetett állásokra történő jelentkezés céljából.

.

3. Mely adatait fogjuk kezelni?

a) név (családi és utónév),
a) lakcím, illetve számlázási cím (ország, város, irányítószám, házszám),
b) szállítási cím, ha ez eltér a lakcímtől
c) adószám (kizárólag számlakérelem esetén),
d) bankszámlaszám
e) telefonszám,
f) e-mail levelezés,
g) honlap működéséhez szükséges sütik, valamint analitikai és marketing sütik

.

4. Milyen alapon kezeljük az adatait?

a) Mert az Ön által kötött szerződés teljesítéseshez ez elengedhetetlenül szükséges, vagy
b) Mert a vállalkozás jogos érdeke így kívánja, vagy
c) Mert jogszabály kötelezi a vállalkozást az adatai kezelésére, vagy
d) Mert ehhez hozzájárult.

.

5. Ki lesz az adatai kezelésére/ feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő:
Név: R-Print Kft.
Székhely: 1043 Bp. Munkásotthon utca 14-16.
E-mail: info@rprint.hu
Telefonszám: +36 1 390 4018
Weboldal: https://rprint.hu

Adatfeldolgozók:
ITS Direct Europe Bt.– Tárhely szolgáltató, honlapfejlesztő, üzemeltető
Székhelye: 2760 Nagykáta, István király út 131
Elérhetőség: support@itseurope.hu
Honlap: https://itseurope.hu.hu

Facebook Ireland Ltd. (Facebook és Instagram) – Közösségi média szolgáltató
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Honlap: www.facebook.com

.

6. Meddig kezeljük az adatait?

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon, amennyiben az indokolt.
Amennyiben az általunk nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi, számlázási adataidat az általunk megbízott Adatfeldolgozó tárolja jogszabályi felhatalmazás alapján maximum 8 évig, melynek leteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek.
A kapcsolatfelvétel, termékek iránt való érdeklődés során keletkezett anyagok (jegyzetek, levelezés) 3 év elteltével törlésre kerülnek.
Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):
1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről.
2. A személyes adataihoz való hozzáférés joga: bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataidhoz.
3. Kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog: ha megítélése szerint pontatlanul kezeljük az adatait, kérem jelezze, és azt javítjuk, töröljük.
4. Tájékoztatás címzettek személyéről: kötelesek vagyunk Önt arról is tájékoztatni, ha továbbítjuk valakinek az adatait.
5. Adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén): amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait.
6. Tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen.
7. Automatizált döntéshozatal esetén az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük jelezze, ha ilyet észlel.
8. A jogorvoslathoz való jog: jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

.

7. Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

a) Sipos Tamás, a cég ügyvezetőjéhez
1043 Bp. Munkásotthon utca 14-16.
e-mail: info@rprint.hu

b) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9
Honlap: www.naih.hu
Tel: +36-1-391-1400

c) Bírósághoz
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
A jelen Tájékoztató 1. számú melléklete bővebb információt tartalmaz az alábbiakról:

I. Az Adatvédelmi Tájékoztató célja
II. Az Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya
III. Fogalom meghatározások
IV. Adatkezelés az Adatkezelőnél
V. Az Adatkezelő adatai
VI. A Felhasználók köre
VII. Az Adatkezelés célja és a személyes adatok kategóriái
VIII. Az Adatkezelés időtartama
IX. Az Adatkezelővel kapcsolatban álló további adatfeldolgozók
X. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
XI. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:
XII. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
XIII. Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei
XIV. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
XV. Adatvédelmi incidens
XVI. Egyéb Tájékoztatás
XVII. Adatkezelési táblázat

.

Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2024. május 1-től visszavonásig hatályos.