Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a R-Print Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: R-Print Kft. , székhelye: 1043 Bp. Munkásotthon utca 14-16.; cégjegyzékszáma: 01-09-682308; adószáma: 11901888-2-41; e-mail elérhetősége: info@rprint.hu; telefonszáma: +36 1 390 4018, képviseli: Sipos Tamás ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://rprint.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza, így különösen a Szolgáltató és Weboldal látogatója, valamint a Szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: látogató és szolgáltatást igénybe vevő együtt: Ügyfél vagy Vásárló) (Szolgáltató és Felhasználó együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a Felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF érvényes a Weboldalon, valamint a Szolgáltató által működtetett közösségi oldalakon nyújtott Szolgáltatás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal esetében a Weboldal kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak, ezen szabályzatoknak a jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezései esetén a jelen ÁSZF tekintendő érvényesnek a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles elfogadni, melyet az arra kijelölt űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, tudomásul vette és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melynek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

A Weboldal szolgáltatásait minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére veheti igénybe.

A Szolgáltató esetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A jelen ÁSZF 2024. május 1-én lép hatályba, mely megegyezik az ÁSZF Weboldalon történő közzétételének napjával. Jelen ÁSZF a hatályba lépését követően igénybe vett Szolgáltatások tekintetében alkalmazandó.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

A jelen ÁSZF rendelkezései annak hatálybalépésének napjától kezdődően valamennyi Szolgáltatás igénybevételére, valamint valamennyi, a Szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárlóra nézve hatályosak.

A Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, mely módosítást a Szolgáltató jelen ÁSZF közzétételével azonos módon Weboldalán közzéteszi. A Szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

2. A Szolgáltató adatai:

Az rprint.hu weboldal üzemeltetését, a kiskereskedelmi tevékenységet az R-Print Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Név: R-Print Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1043 Bp. Munkásotthon utca 14-16.
Adószám: 11901888-2-41
Telefonszáma: +36 1 390 4018
Cégjegyzékszáma: 01-09-682308
Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@rprint.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ITS Direct Europe Bt.
Székhelye: 2760 Nagykáta, István király út 131.
Elérhetőség: info@itseurope.hu
Honlap: https://itseurope.hu/

3. A Szolgáltató Weboldalának elérhetősége

https://rprint.hu

4. A Szolgáltató Ügyfélszolgálata

A Szolgáltató a weboldal működésével, a megrendelési és szállítási folyamatokkal vagy a termékekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken áll a Vásárlók szíves rendelkezésére:
levelezés cím: 1043 Bp. Munkásotthon utca 14-16.
telefon: +36 1 390 4018
e-mail: info@rprint.hu

5. Az ÁSZF elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit a Weboldalán teszi közzé.